Privacy beleid

Algemeen
De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is door de Nederlandse wetgever opgesteld ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. De wet geeft aan wat de rechten zijn van iemand van wie gegevens worden gebruikt en wat de plichten zijn van Groenzorg Norg. In de termen van de wet is Groenzorg Norg de verantwoordelijke en zijn de deelnemers en medewerkers de betrokkenen. De wet spreekt van het “verwerken van persoonsgegevens”. Dit begrip omvat alles wat men met persoonsgegevens kan doen: vanaf het verzamelen tot en met het vernietigen ervan.

Groenzorg Norg
Binnen Groenzorg Norg worden diverse persoonsgegevens verwerkt. Dit kan zowel voor deelnemers zijn als voor medewerkers. Voor deelnemers is het verzamelen van de gegevens belangrijk voor het geven van goede dagbesteding en nodig voor de financiële afhandeling. Voor medewerkers worden personeelsgegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor het werken bij Groenzorg Norg zoals naam, adres, salarisgegevens en ziekteverzuimgegevens.

De plichten van Groenzorg Norg

 • De gegevens mogen slechts voor bepaalde doeleinden worden verzameld.
  Voor de deelnemer ter ondersteuning, verbetering en instandhouding van goede dagbesteding.
  Voor de medewerker voor het aangaan van een arbeidsrelatie, de uitvoering van een arbeidsovereenkomst en het voldoen aan daaruit voortvloeiende wettelijke verplichtingen, het beheer van handelingen, het bieden van faciliteiten, het verlenen van zorg aan personeelsleden, beveiliging, het interne beheer en de interne communicatie
 • Verdere verwerking binnen Groenzorg Norg mag niet plaatsvinden op een wijze die niet past binnen deze doeleinden
 • De deelnemers zijn op de hoogte van het feit dat er persoonsgegevens verwerkt worden
 • Alle medewerkers van Groenzorg Norg zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met de persoonsgegevens
 • Alle persoonsgegevens moeten goed beveiligd zijn tegen onbevoegde toegang
 • De bewaartermijn van deelnemersgegevens is 15 jaar na stoppen met dagbesteding

Voor de medewerker worden de persoonsgegevens  tot 10 jaar na uitdiensttreding bewaard

De rechten als betrokkene:

 • Het recht om te weten of persoonsgegevens van deelnemer of medewerker verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy ven een ander daardoor niet wordt geschaad.
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van de gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht van deelnemer en medewerker om zich te verzetten tegen de verwerking van gegevens
 • Het recht om vernietiging van medische gegevens te eisen.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring aan het dossier.
 • Wanneer Groenzorg Norg het niet eens is met het verlenen van een bovenstaand recht dan kan de deelnemer of de medewerker een klacht indienen conform de geldende klachtenprocedure.

Verstrekking van gegevens aan derden

 • De persoonsgegevens kunnen verstrekt worden aan personen die ingevolge hun taak die gegevens mogen ontvangen. Dit kan zowel binnen als buiten Groenzorg Norg plaatsvinden. Het dient wel te passen binnen de oorspronkelijke doelen van het verzamelen van gegevens of met toestemming of volgens een wettelijk voorschrift. Voorbeelden zijn: mede zorgbehandelaars, belastingdienst, pensioenfonds, arbodienst.